Peçenek Bizans İlişkileri

11. Yüzyıl ve 12.Yüzyıl Peçenek-Bizans münasebetleri yazı dizimizin ilk yazısı ile karşınızdayız.

Batı Gök-Türk Oğuz boylarından olan Peçenekler , Kaşgarlı Mahmud’a göre 22 Oğuz boyundan on dokuzuncusudur.  Tarihi kaynaklarda Peçenek isminin zikredilişi ise şöyledir;  Bizans kaynaklarında; ‘’patzinak’’ ,  Latin kaynaklarında; ‘’pecenaci’’ , ‘’bissenus’’ , Rus kaynaklarında; ‘’peçenyeg’’ , Ermeni kaynaklarında; ‘’badzinag’’ , Macar kaynaklarında ; ‘’beşenyö’’ olarak zikredilir.[1]

XI. ve XII. yüzyıl Peçenek-Bizans ilişkilerine değinmeden evvel , Peçeneklerin hangi sebeplerden dolayı Karadeniz kıyılarında zuhur ettiklerini bilmek gerekir.

Peçenekler hakkındaki esas bilgileri,  onların Cim(Emba) ve Yayık nehirleri boylarında yaşadıkları sırada alıyoruz. Peçenekler,  bu bölgede göçebe bir hayat yaşarken sık sık komşu Hazar ülkesi topraklarına akınlar yapıyorlardı. Bu akınlardan Hazar ticareti büyük zarar görüyordu. Bu dönemde , Hazarların askeri gücü zayıf olduğundan , Peçeneklere karşı doğuda bulunan Oğuzlar’ ı (Uzlar) kışkırttılar. Peçenekler bu  Oğuz-Hazar ittifakına dayanamayıp 860-880 yılları arasında İtil nehrini geçerek Karadeniz’in kuzeyine doğru ilerlediler.[2]

Karadeniz’in kuzeyine geliş ,  Orta ve Doğu Avrupa ile Balkan tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Peçeneklerin Azak Denizi çevresi ve Kırım’a gelişleri Bizanslıların hemen dikkatini çekmiş ve onların bu kavimle ilgilenmesine yol açmıştı.[3]  Konstantin Porphyrogennetos (913-959) zamanında Bizans-Peçenek münasebetleri çok iyi bir şekilde gelişmişti.[4] Ancak 1018’de İmparator II.Basileios (Bulgar Kasabı) zamanında Bulgarların ortadan kaldırılmasıyla Peçenek ve Bizans arasında ki tampon bölge de ortadan kalkmıştı. Bu tarihten sonra Peçenek-Bizans ilişkileri yeni bir safhaya girecektir

[1] Ahmet Taşağıl, ‘’Peçenekler’’, s.1.

[2] Taşağıl, agm., s.1.

[3] A.N.Kurat, IV.- XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, s.61.

[4] Kurat, a.g.e., s.61.